Palvelusopimusehdot

Ehdot ovat osa jäsen sopimusta, joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Asiakas”) Ja foreverin (myöhemmin ”Klubi”) välillä.

Sopimusehdot pähkinänkuoressa

 1. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus yhden (1) Kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä klubille kirjallisesti.
 1. 12– 24 kuukauden määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Määräaikainen 12– 24 kk sopimus jatkuu sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Hintana käytetään ko. määräaikaisen kortin sopimushintaa.
 1. Mikäli asiakas muuttaa ennen määräaikaisen 12-24 kk sopimuskauden päättymistä paikkakunnalle, jossa ei ole Forever– kuntoklubia, voidaan sopimus irtisanoa yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Tällöin Asiakkaalta tullaan perimään takaisin sopimuksen kestoajalta määräaikaisen kortin ja toistaiseksi voimassa olevan kortin välinen erotus, sekä myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo, joka on merkitty sopimukseen, peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä klubille kirjallisesti. Asiakas liittää klubille tehtävän ilmoituksen mukaan kirjallisen muuttoilmoituksen. Klubi yksin päättää sopimuksen päättämisestä ennen määräaikaa.
 1. Sopimuksen voi keskeyttää ilmoittamalla tästä klubille kirjallisesti etukäteen (1) kuukautta ennen keskeytyksen alkamista. Keskeytyksen kesto voi olla vähintään yksi yksi kuukausi ja enintään kolme (3) kuukautta. Klubi perii keskeytyksestä 10 € kertamaksun/keskeytys. Asiakkaan harjoittelu oikeus klubilla keskeytyy Asiakkaalle myönnetyn keskeytyksen ajaksi. Jo perittyjä liikuntapalveluiden maksuja ei palauteta. Keskeytyksestä aiheutuva maksuhyvitys kirjataan seuraavaan/seuraaviin tuleviin veloituksiin.
 1. Sairastapauksissa sopimuksen voi keskeyttää myös jälkikäteen. Sairastapauksessa Asiakkaan tulee lähettää selvitys sekä sairaslomatodistus viimeistään 2 kuukauden aikana sairasloman alusta. Asiakkaan omavastuuosuus on 10 pv ja mahdollinen hyvitys kirjataan seuraavaan/seuraaviin tuleviin veloituksiin. Hyvitystä ei anneta, mikäli Asiakas irtisanoo sopimuksensa.
 1. Keskeytykset eivät lyhennä sopimuksen määräaikaa. Keskeytyksen aikana sopimusta ei voi irtisanoa.
 2. Klubilla oleva ryhmäliikuntalukujärjestys vaihtuu 2– 4 kertaa vuodessa. Lukujärjestyksen tuntimäärä vaihtelee asiakkaiden käyntimäärien mukaisesti. Esimerkiksi kesäisin lukujärjestyksessä on vähemmän tunteja johtuen pienemmistä kävijämääristä. Lukujärjestyksen muutos ei oikeuta Asiakasta purkamaan määräaikaista sopimusta.

Yleiset sopimusehdot

 1. Asiakkaalla on oikeus päättää etämyynnin kautta ostamansa asiakkuus ja palvelut neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta veloituksetta ilmoittamalla tästä klubille kirjallisesti.
 2. Klubilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Klubin vakuutukset eivät kata klubin tapahtumia, jotka toteutetaan Klubin ulkopuolella.
 3. Alle 18–vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja. Tällöin sopimuksen allekirjoittanut huoltaja vastaa viime kädessä sopimukseen perustuvista maksu velvoitteista.
 4. Liikunnasta ja lisäpalveluista perittävä hinta löytyy hinnastosta. Klubi informoi Asiakasta mahdollisista hinnanmuutoksista viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen uuden hinnaston voimaantuloa poislukien kohdan 7 perusteella tapahtuvat muutokset, joista ilmoitetaan kohdan 7 mukaisesti.
 5. Klubi on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen tällaisten muutosten voimaantuloa.
 6. Klubilla on oikeus periä kohtuullinen laskutuslisä.
 7. Asiakkaan maksujen viivästyessä klubilla on oikeus periä Asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa Asiakas kohtuulliset perintäkulut. Mikäli Asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin Asiakkaalle tästä kirjallisesti ilmoittamalla (mukaan lukien sähköposti).
 8. Yrityssopimus tapauksissa sopijaosapuolet ovat Klubi ja Asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa Asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli Asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikasta, tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on Asiakas viime kädessä vastuussa maksusuorituksista. Asiakas on myös vastuussa maksuista, mikäli yritys syystä tai toisesta jättää yritysosuuden maksamatta.
 9. Yritys10 on tuote, jonka työnantaja hankkii kaikille työntekijöilleen. Tämän osalta sopimus osapuolet ovat yritys ja klubi. Yritys yksin on vastuussa Yritys10 tuotteen maksusta.
 10. Asiakas hyväksyy, että klubi ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja käsitellä asiakasta koskevia henkilötietoja, kuten Asiakkaan yhteystiedot, valokuvat, maksutiedot ja asiakkaan käyttämät palvelut. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä klubin tuotteiden markkinointiin liittyen sekä tilastollisiin– ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen asiakassuhteen parantamiseksi sekä yksilöllisen markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen rekisteröidy. Henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä toimii Kuntokeskus Kaisla Oy/Forever Joensuu.
 11. Asiakas hyväksyy, että klubi voi lähettää asiakkailleen tietoja palveluistaan jäsenen ilmoittamaan posti– ja sähköpostiosoitteeseen sekä tekstiviestillä. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ilmoittamalla tästä Klubin henkilökunnalle.
 12. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta lukuun ottamatta mahdollisia lakiin perustuvia tietojen luovutuksia.

Lisäpalveluita koskevat ehdot

 1. Lisäpalvelu laskutetaan Asiakkaalta 1–12 erässä.
 1. Asiakkaalla on oikeus veloituksetta perua sovittu tapaaminen tapaamista edeltävän vuorokauden aikana tai aiemmin. saman päivän aikana perutuista tapaamisista perimme 35 € suuruisen peruutusmaksun. Mikäli Asiakas jättää saapumatta sovitulle tapaamiselle eikä ilmoita siitä, veloitetaan häneltä sovittu tapaaminen kokonaisuudessaan.
 1. Tilatut lisäpalvelut on käytettävä pääsääntöisesti 6 kuukauden aikana hankinnasta. Poikkeuksena palvelut, joiden voimassoloaika on 1-12 kk, riippuen valmennuspaketin kestoajasta.
 1. Asiakas on velvollinen suorittamaan sovitun palvelun maksusuunnitelman mukaisesti. Hankittujen palveluiden käyttämättä jääminen Asiakkaasta johtuvasta syystä ei vaikuta Asiakkaan maksvelvollisuuteen. Maksuehto on 14 pv netto.
 1. Asiakas hyväksyy, että yksilöohjaaja saattaa vaihtua kesken sopimuskauden. Ohjaajan vaihdos ei oikeuta Asiakasta purkamaan tätä sopimusta.
 1. Asiakas osallistuu liikuntaan omalla vastuullaan ja tarvittaessa hankkii lääkärinlausunnon liikunnan soveltuvuudesta itselleen. Asiakas kertoo ohjaajalle kaikki ne terveyteen liittyvät seikat, jotka voivat vaikuttaa harjoitteluun. Ohjaajalla on myös oikeus kieltäytyä yksilöohjauksesta ja vaatia Asiakasta hankkimaan lääkärinlausunto liikunnan soveltuvuudesta Asiakkaalle.
 1. Mikäli Asiakas syystä tai toisesta eroaa Forever-kuntoklubista, tai häneltä jää käyttämättä hänen tilaamiaan lisäpalveluita, ei jo maksettuja maksuja palauteta. Mikäli lisäpalvelut ovat vielä maksamatta, on Forever oikeutettu laskuttamaan 50% käyttämättä jääneistä lisäpalveluista maksuehdolla 14 pv netto.
 1. Sopijaosapuolet ovat Forever-kuntoklubi ja Asiakas yksityishenkilönä. Mikäli maksajaksi ilmoitetaan yritys ja yritys syystä tai toisesta ei suorita maksuja, on Asiakas vastuussa maksujen suorittamisesta.
 1. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen; yrityksen tuotteiden markkinointiin sekä tilastollisiin– ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen asiakassuhteen parantamiseksi sekä yksilöllisen markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen rekisteröidy. Asiakas voi milloin tahansa estää viestien lähettämisen.

Klubin säännöt

 1. Asiakas saa Klubilta asiakkuutensa voimassaoloajaksi käyttöönsä kulkukortin. Kulkukortti on henkilökohtainen. Kulkukorttia tulee säilyttää huolellisesti eikä sitä saa luovuttaa kolmansille. Asiakkaalla on oltava kulkukortti aina mukanaan Klubille tultaessa.
 1. Mikäli Asiakkaalle annettua kulkukorttia käyttää joku muu henkilö kuin Asiakas itse, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu Klubille kirjallisesti, tai Asiakas tuo Klubille ulkopuolisen henkilön ilman Klubin lupaa, seuraa rikkomuksesta Asiakkaalle kirjallinen huomautus. Lisäksi Asiakkaalta peritään kutakin tällaista Klubilla luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu korotettuna kymmenellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, Klubilla on oikeus irtisanoa Asiakkaan asiakkuus päättymään välittömästi.
 1. Asiakkaan tulee poistua klubilta ennen aukioloajan päättymistä. Mikäli Asiakas on klubilla aukioloaikojen ulkopuolella, vastaa Asiakas kaikista aiheuttamistaan hälytyskustannuksista.
 1. Asiakkaan tulee noudattaa klubin seinältä löytyvä salietikettiä. Tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on kielletty. Mikäli asiakas rikkoo kaupustelua koskevaa kieltoa, tai käyttäytyy muutoin klubin hengen, salietiketin ja hyvien tapojen vastaisesti, seuraa rikkomuksesta kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, Klubilla on oikeus irtisanoa asiakkuus päättymään välittömästi.
 1. Klubilla järjestetään satunnaisesti erilaisia tilaisuuksia, jolloin klubi voi olla tilapäisesti suljettuna. Tällaisista tilaisuuksista ilmoitetaan hyvissä ajoin. Tämä erikois tapaukset on jo huomioitu määriteltäessä Klubin hintoja, eikä Asiakas ole oikeutettu saamaan tältä osin erillistä hyvitystä.
 1. Asiakas on vastuussa siitä, että Klubin tarjoamat liikunta–aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään.
 1. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.
 1. Mikäli Klubi tarjoaa lukittavat säilytyslokerot, tulee asiakkaan käyttää kyseisiä lokeroita tavaroiden säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä. Klubi ei vastaa asiakkaan omaisuuden tai arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai säilytyslokeroihin ei ole sallittua.
 2. Asiakas vastaa siitä, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla.
 3. Klubi pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja sekä Klubin aukioloaikoja.
 4. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakkaan etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa välittömin vaikutuksin yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu Klubin ilmoitustaululla, tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista ilmoitetaan. Mikäli Asiakas ei ole irtisanonut sopimusta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun asiakasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen muutokset.